Zakład Pogrzebowy Boruszewski
13-200 Działdowo
502 358 303, ul. Leśna 41,
Close
502 358 303, ul. Leśna 41, 13-200 Działdowo

Nasza firma świadczy

kompleksowe usługi pogrzebowe

od ponad 30 lat

Obsługa ceremonii pogrzebowej

Kompleksowa obsługa ceremonii pogrzebowej obejmuje:

 • transport zwłok;
 • przygotowanie osoby zmarłej do pochówku i przechowanie do czasu pogrzebu w chłodni;
 • ubiór dla osoby zmarłej;
 • przygotowanie miejsca pochówku (namiot, winda pogrzebowa, trawa, misa na ziemię) – w zależności od warunków technicznych w miejscu pochówku;
 • trumnę bądź urnę, relikwiarz;
 • krzyż, tabliczkę cmentarną;
 • klepsydry;
 • e-nekrologi;
 • pamiątkowe obrazki;
 • dewocjonalia żałobne;
 • nagłośnienie ceremonii pogrzebowej wraz z oprawą muzyczną;
 • organizację modlitwy różańcowej w kaplicy;
 • kwiaty i wieńce;
 • możliwość uświetnienia ceremonii pogrzebowej udziałem muzyka;
 • rozliczenie zasiłku pogrzebowego przez Zakład (wyłącznie na życzenie rodziny);
 • obsługę ceremonii świeckich;
 • sprowadzenie zwłok lub urny z zagranicy;
 • pomoc przy załatwieniu wszystkich formalności.

Organizacja kremacji

Aby dokonać kremacji czyli spopielenia zwłok należy dostarczyć do zakładu pogrzebowego komplet dokumentów: zezwolenie na wykonanie kremacji, które wystawiane jest przez najbliższego członka rodziny lub osobę organizującą pogrzeb, a także skrócony odpis aktu zgonu. W przypadku kremacji szczątków po ekshumacji należy dostarczyć również decyzję uzyskaną od Sanepidu.

Pracownik zakładu pogrzebowego pomoże skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty oraz zajmie się organizacją kremacji (ustaleniem jej daty i godziny w krematorium, przewiezieniem ciała na miejsce oraz odbiorem urny z prochami). Rodzina osoby zmarłej nie musi uczestniczyć w tych technicznych aspektach procesu kremacji.

Przed kremacją ciało osoby zmarłej jest przygotowywane przez pracownika zakładu wedle życzeń Rodziny, może zostać ubrane w odzież dostarczoną przez najbliższych bądź owinięte całunem. Następnie ciało jest umieszczane w trumnie wykonanej z naturalnych materiałów. Dzięki temu ona również ulega w całości spaleniu. W trumnie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, zwłaszcza płynów i urządzeń metalowych, bądź wykonanych z tworzyw sztucznych. Ponadto, jeśli osoba zmarła posiadała rozrusznik serca, koniecznie powinien on zostać wcześniej usunięty.

Transport zwłok

Świadczymy usługi w zakresie transportu zmarłych. Oferujemy całodobową eksportację zmarłych z domów i mieszkań do chłodni. Osobę zmarłą możemy odebrać także ze szpitali, placówek opiekuńczych czy hospicjum. Usługi transportu zwłok świadczymy na terenie całego kraju. Do dyspozycji mamy przystosowane do przewozu zwłok karawany,a zespół doświadczonych pracowników każdorazowo podchodzi do zlecenia z należytym szacunkiem dla osoby zmarłej.

Ekshumacje

Ekshumacja – wymagania dotyczące uzyskiwania zezwolenia na jej dokonanie, dokumenty, warunki przeprowadzania.

 1. Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
 2. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, którymi są :
 • pozostały małżonek,
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 1. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna:
  – w okresie od 16 października do 15 kwietnia,
  – we wczesnych godzinach rannych,
  – o terminie ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją,
  – przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina osoby zmarłej),
  – o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.
 2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływam 2 lat od dnia zgonu.
 3. Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Zezwolenie w formie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji wydaje, po rozpatrzeniu złożonego wniosku właściwy terenowo dla miejsca ekshumacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.